Oracle Finansų valdymas

Oracle E-Business Suite sprendimas finansų valdymui – tai integruotas sprendimas, kuris leidžia valdyti įmonės finansų būseną, kontroliuoti visas įmonės operacijas ir tuo pačiu didinti esamų verslo procesų efektyvumą.

Oracle eBusiness Suite finansų sprendimą sudaro šie moduliai:
Oracle Didžioji knyga – tai pagrindinis finansų valdymo modulis glaustai integruotas su kitais Oracle E-Business Suite moduliais. Buhalterinių operacijų apskaitos įrašai tiesiai į  Didžiąją knygą yra perduodami iš kitų modulių. Oracle Didžiosios knygos modulio sprendimas užtikrina efektyvų visų buhalterinių operacijų apskaitos įrašų registravimą, sąnaudų paskirstymą, biudžetavimą, konsolidavimą ir finansinių ataskaitų parengimą. Oracle Didžiosios knygos modulis palaiko kelių apskaitos knygų (sąskaitų planas+valiuta+apskaitos kalendorius) vedimo galimybę ir tuo pačiu užtikrina lankstų apskaitos organizavimą įmonėms, turinčioms sudėtingą organizacinę struktūrą. Unikalus Didžiosios knygos lankstumas leidžia valdyti įvairių organizacinių struktūrų finansinę informaciją. Galima vesti kelių įmonių apskaitą su vienodais arba skirtingai sąskaitų planais ir konsoliduoti apskaitos rezultatus.

Oracle Didžiosios knygos modulis leidžia:
 • Vykdyti buhalterinę apskaitą pagal šalies ir tarptautinius apskaitos standartus;
 • Apskaityti buhalterines operacijas funkcine ir užsienio valiuta;
 • Efektyviai dirbti su apskaitos kalendoriais;
 • Efektyviai organizuoti darbą su sąskaitų planu kiekvienoje apskaitos knygoje;
 • Automatizuotai registruoti apskaitos žurnalus, juos koreguoti bei stornuoti;
 • Vykdyti finansinę konsolidaciją ir kontrolę;
 • Rengti finansines ataskaitas.


Oracle Ilgalaikis turtas – tai sprendimas, kuris automatizuoja ir palengvina turto tvarkymo ir apskaitos uždavinius, tokius kaip įmonės ilgalaikio turto pajamavimas, perleidimas, perkainojimas, nusidėvėjimas, nurašymas ir inventorizacija.

Oracle Ilgalaikio turto modulis leidžia:
 • Apskaityti turtą pagal kelis apskaitos standartus ir kitus turto apskaitos uždavinius;
 • Apskaityti nebaigtos statybos turtą, mažavertį inventorių;
 • Registruoti išperkamosios nuomos sutartis, garantijas;
 • Atlikti turto perkainojimą;
 • Kontroliuoti turto objektų nusidėvėjimą, taikyti pagreitinto nusidėvėjimo metodus;
 • Apskaičiuoti turto objektų nusidėvėjimo prognozes;
 • Atlikti turto objektų inventorizaciją;
 • Rengti ilgalaikio turto būklės ir kitas ataskaitas.

Oracle Mokėtinos sumos - tai organizacijos įsipareigojimų valdymo sprendimas suteikiantis galimybę optimizuoti įsipareigojimų operacijų apdorojimą, pagerinti atsiskaitymų su tiekėjais discipliną bei pinigų srautus.

Oracle Mokėtinų sumų modulis leidžia:
 • Registruoti mokėtinų sumų sąskaitas tiekėjams
 • Vykdyti mokėjimus
 • Valdyti įsipareigojimus tiekėjams
 • Registruoti avansines apyskaitas darbuotojams
 • Valdyti tiekėjų duomenis


Oracle Gautinos sumos padeda įmonei optimizuoti klientų įsipareigojimų valdymą, sąskaitų išrašymą, įmokų surinkimą.  Šiuo sprendimų įmonė gali pagerinti ryšius su klientais, optimizuoti pinigų srautus bei gauti strategiškai reikalingą informaciją sprendimų priėmimui.
Oracle Gautinų sumų modulis leidžia:
 • Registruoti gautinų sumų sąskaitas
 • Apskaityti įmonės pajamas
 • Rinkti įmokas iš klientų
 • Kontroliuoti klientų įsiskolinimus
 • Valdyti kontaktus ir ryšius su klientais


Oracle Pinigų valdymas yra skirtas valdyti pinigų srautus ir kontroliuoti pinigines lėšas.
Pinigų valdymo modulis leidžia:
 • Prognozuoti pinigų srautus įvairiems laikotarpiams
 • Importuoti bankų išrašus
 • Operatyviai suderinti banko išrašų eilutes įplaukomis/išmokomis
 • Pagal istorinius duomenis planuoti lėšas