Projektų valdymas
Oracle E-Business Suite Projektai – tai projektų valdymo įrankis, kuris leidžia sekti projeko eigą, lyginti faktinę veiklą su patvirtintais suplanuotais grafikais ir biudžetu, reikalui esant mažinti arba didinti projekto komandos narius ir greitai formuoti įvairiausias ataskaitas. Oracle E-Business Suite Projektai apima projekto planavimą, vykdymą ir rezultatų analizę. Veiklą suplanuoti galima naudojantis planavimo (biudžeto) funkcija. Faktinė veikla atvaizduojama registruojant faktiškai įvykusias operacijas. Lyginant faktinius ir planuotus kaštų ir pajamų duomenis galima sekti projekto progresą ir pelningumą.

Oracle E-Business Suite Projektai susideda tokių produktų:

Oracle Project Costing modulis padeda įmonėms didinti projektų efektyvumą ir pelningumą integruojant ir kontroliuojant išlaidas. Galimybė valdyti projekto biuždetą, lanksčiai skirstyti sąnaudas ir efektyviau kapitalizuoti aktyvus. Oracle Project Costing leidžia integruoti projekto išlaidas iš visų sistemos modulių ir operatyviai formuoja visas būtinas korespondencijas. Taip pat galima skirstyti pridėtines išlaidas (iš kitų projektų, užduočių arba Didžiosios knygos sąskaitų) projektams proporcingai jų daliai, kad susidaryti tikslesnį realių projekto kaštų vaizdą.


Oracle Project Billing modulis skirtas pajamų skaičiavimo ir sąskaitų išrašymo automatizavimui, kas leidžia lanksčiai konfiguruoti sudėtingiausius skaičiavimo procesus. Norint nustatyti projekto pelningumą galima naudotis standartinėmis Projektų modulyje pateikiamomis maržos formulėmis arba susikurti savas, remiantis specifiniais įmonės poreikiais.


Oracle Project Resource modulis leidžia valdyti darbo resursus ir efektyviai juos skirstyti proejkto metu. Šio modulio pagalba galima operatyviai formuoti projekto komanda, remiantis turima resursų duomenų baze. Projekto komandą galima sudaryti iš darbuotojų nebūtinai dirbančių toje pačioje organizacijoje. Darbuotojai gali būti paskirti dirbti ne tik savo, bet ir kitos organizacijos ar padalinio, veikiančio kaip atskira įmonė, vykdomame projekte. Projektų modulis sudaro galimybę nustatyti taisykles apibrėžiančias, kuriems projektams darbuotojai gali naudoti savo darbo laiką, o kuriems ne. Taip pat sudaroma galimybė centralizuotai valdyti projektą, nors darbuotojai vienu metu dirbantys projekte priklauso skirtingoms organizacijoms.


Oracle Project Management modulis  - tai yra kompleksinis projekto valdymo sprendimas, kuris leidžia operatyviai planuoti ir kontroliuoti finansus. Visi projekto gyvavimo elementai, įskaitant suplanuotą biudžetą ir prognozuojamas išlaidas bei pajamas, projekto poreikių pokyčius, o taip pat projekto eigos valdymą, yra integruoti ir saugomi vienoje saugykloje. Sprendimas Oracle Project Management  palaiko abipusę intrgraciją su Microsoft Project, kas leidžia importuoti jau sukurtus projektus į Oracle Project Management . Projektų vadovai gali patogiai valdyti darbinius planus, finansinę pajamų/išlaidų informaciją, formuoti užduočių vykdymo ir terminų grafikus.


Oracle Project Contracts modulis orientuotas į sutarčių valdymą. Šis modulis leidžia profesionalams, dirbantiems su sutartimis, patogiai valdyti dokumentus, pradedant nuo pasiūlymų ir baigiant pasirašytais susitarimais. Oracle Project Contracts modulyje naudotojai turi galimybę kurti naujus dokumentus remiantis jau paruoštais šablonais arba esamais dokumentais, apibrėžti darbų, atliekamų pagal sutartį, sąrašus. Oracle Project Contracts leidžia naudotojams modeliuoti sutarčių derinimo ir tvirtinimo verslo procesus, naudojant Oracle Workflow įrankį. Jis glaudžiai integruotais su kitais Oracle E-Business Suite moduliais, kas suteikia naudotojams galimybę inicijuoti mokėjimus, nustatynėti pelningumą, perdavinėti sutarčių reikalavimus planavimui, kurti pirkimo užsakymus, sekti pakrovimus ir atkrovimus.


Oracle Project Collaboration modulis suteikia projekto dalyviams lanksčias bendradarbiavimo galimybes bet kuriuo metu keistis informacija nepriklausomai nuo buvimo vietos. Projekto komandos nariai gali greičiau ir efektyviau dirbti, jeigu jie bet kuriuo metu gali gauti atsakymus į tokius klausimus, kaip:
  • Kokios užduotys, problemos, pokyčiai, rezultatai ir veiksmai man perduoti?
  • Kokie prioritetai ir jų įvykdymo terminai?
  • Kada aš turiu informuoti apie mano darbo eigą?
  • Kaip aš galiu gauti priėmimą prie dokumentų, reikalingų darbui atlikti?

Projekto komandos nariui Home Page suteikia galimybes gauti atsakymus į šiuos ir į kitus klausimus. Kiekvienam projekto nariui visuomet yra prieinama aktuali informacija apie projektus, įskaitant  dabartinį projekto planą, laukiamius rezultatus, ateinančias užduotis ir tų užduočių suplanuotas pradžios ir įvykdymo datas, o taip pat visus projekto dokumentus.


Oracle Project Portfolio Analysis moduilis padeda priimti labiau apsvarstytus sprendimus sudėtingose situacijose, keičiantis įmonės finansinėms strategijoms, esant  makroekonominėms krizėms, įmonių suliejimams ir įsigijimams.  Naudotojas gali apibrėžti strateginių kriterijų rinkinį verslo tikslų įsivaizdavimui. Tokiais kriterijais gali būti: naujo produkto įvedimo į rinką data, technologijos, efektyvumas, rizikos mažinimas. Be to, Oracle Project Portfolio Analysis suteikia standartinį finansinių kriterijų rinkinį: Net Present Value, Internal Rate of Return, Payback Period ir Return on Investment. Kiekvieną kartą esant verslo pokyčiams arba planų koregavimams, galima paleisti planavimo procesą, kurio metu automatiškai atrenkami dabartiniai projektai ir kuriami papildomi scenarijai „o kas, jeigu“.