Oracle Žmogiškųjų išteklių valdymas
Oracle E-Business Suite Žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimas leidžia prognozuoti, sekti ir valdyti įmonės žmogiškuosius išteklius, pritraukti, motyvuoti ir išlaikyti talentingiausius darbuotojus, tvarkyti žmogiškuosius išteklius vieningoje sistemoje, kuri atitinka visus galiojančius įstatymus ir teisės aktus.

Žmogiškųjų išteklių sprendimą apimančios veiklos sritys (moduliai):
Personalo administravimas
Personalo administravimo srityje:
 • tvarkoma įmonės organizacinės struktūros informacija apie įmonės padalinius, planuojamas ar esamas pozicijas, etatus;
 • tvarkoma visa reikalinga esamų, buvusių ar potencialių darbuotojų asmeninė informacija;
 • tvarkomi įdarbinimai, perkėlimai į kitas pareigas, naujų sutarčių sudarymai, darbo sutarčių nutraukimai;
 • nustatomi darbuotojų atlyginimai, etatų dydžiai, darbuotojams priskiriamos atlyginimų skalės, atlyginimų skalių lygiai;
 • rengiamos pagal LR įstatymus reikalaujamos pateikti ataskaitos, rengiamos darbuotojų darbo sutartys, priedai bei kitos personalo skyriaus darbui reikalingos suvestines ir ataskaitos;
 • vykdoma darbuotojų atostogų apskaita: sudaromi atostogų grafikai, rengiami atostogų suteikimo, nutraukimo įsakymai, tvarkomi nepanaudotų kasmetinių atostogų likučiai;
 • vykdoma komandiruočių apskaita.

Sprendimas leidžia registruoti asmenų  informacijos kaitos istoriją bei analizuoti duomenis, atsižvelgiant į jų pokyčius laike.
Siūlomas sprendimas yra lengvai praplečiamas: diegimo metu kiekvienoje įmonėje sistema yra papildomai konfigūruojama ir taip numatoma registruoti papildomus duomenis apie asmenis, organizacines struktūras, jei tokie nebuvo numatyti siūlomame sprendime.

Oracle E-Business Suite Žmogiškųjų išteklių valdymo sprendimas yra integruotas su Oracle E-Business Suite finansų sistemos moduliais, taigi yra išvengiama duomenų pakartotinio įvedimo: finansiniuose ir personalo moduliuose naudojami tie patys apskaitos segmentų klasifikatoriai; duomenys iš personalo modulio yra perduodami į ar gaunami iš Mokėtinų sumų, Gautinų sumų modulių; apskaitos duomenys yra perduodami Didžiąjai knygai.


Darbo laiko apskaita
Darbo laiko apskaitos sprendimas apima:
 • kalendorių, darbo grafikų sudarymą,
 • darbo laiko apskaitos žiniaraščių automatizuotą pildymą, spausdinimą bei tvirtinimą.

Modulyje sudaromos galimybės specialias teises turintiems darbuotojams (tabelininkams) registruoti darbuotojų dirbto ir nedirbto laiko informaciją bei formuoti darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Žiniaraščiai yra pildomi automatizuotai pagal darbuotojų darbo grafikus, atostogas, nedarbingumus. Patvirtintų žiniaraščių darbo laiko informacija yra perduodama darbo užmokesčio moduliui, kur yra skaičiuojamas apmokėjimas už dirbtą laiką.


Darbo užmokesčio apskaita
Darbo užmokesčio apskaitos modulyje:
 • konfigūruojami priskaitymų, atskaitymų, mokesčių elementai,
 • tvarkoma darbuotojų NPD, PNPD informacija, mokėjimų darbuotojams būdai (atlyginimo išmokėjimo sąskaitos);
 • tvarkomi darbuotojų nedarbingumo pažymėjimų duomenys, integruotai su darbo laiko apskaitos moduliu;
 • vykdomi avansiniai, mėnesiniai darbo užmokesčio skaičiavimai, atsižvelgiant į darbo laiko apskaitos duomenis, nedarbingumų, atostogų ir komandiruočių duomenis;
 • vykdomi tarpiniai darbo užmokesčio skaičiavimai darbuotojų atostogų ar atleidimo atvejais;
 • skaičiuojami visi pagal LR įstatymuose apibrėžtus reikalavimus numatyti išskaičiuoti darbuotojo ir darbdavio mokesčiai;
 • iš darbuotojų darbo užmokesčio gali būti išskaitomos socialinės išmokos, pašalpos, kiti atskaitymai, pavyzdžiui, pagal vykdomuosius raštus;
 • atliekami mokėjimai darbuotojams į jų bankines sąskaitas: sistema sukonfigūruojama taip, kad mokėjimai būtų atliekami vienu iš šių būdų: finansų sistemos Mokėtinų sumų modulyje arba darbo užmokesčio modulyje;
 • darbo užmokesčio apskaitos duomenys yra perkeliami į finansų sistemos Didžiąją knygą.
 • po darbo užmokesčio skaičiavimų ir mokėjimų yra rengiami atsiskaitymų lapeliai, DU suvestinės, žiniaraščiai;
 • parengiamos pagal LR įstatymuose apibrėžtus reikalavimus numatytos rengti mėnesinės, ketvirtinės ar metinės suvestinės ir ataskaitos.

Paieška ir atranka
Paieškos ir atrankos sprendimas apima apibendrintą įmonės atrankos ciklą, kuris kiekvieno diegimo metu yra pritaikomas pagal įmonės poreikius:
 • darbuotojų poreikio planavimas;
 • atrankos programų ir vakansijų informacijos tvarkymas;
 • kandidatų, jų kompetencijų registravimas;
 • kandidatų ir darbuotojų parinkimas pagal vakansijai keliamus reikalavimus arba jiems tinkamų darbo vietų parinkimas pagal kvalifikacinius reikalavimus;
 • kandidatų atrankos būsenų registravimas ir sekimas;
 • pokalbių planavimas ir jų rezultatų registravimas;
 • kandidatų įdarbinimas ar atmetimas.

Įdarbinus kandidatą, atrankos metu įvesti asmenų duomenys įsigalioja ir darbuotojui, taigi taip yra išvengiama pakartotino informacijos registravimo, tuo palengvinant personalo darbą.


Kompetencijos, karjera, veiklos vertinimai
Ši sritis sudaro galimybes apibrėžti kompetencijų reikalavimus darbuotojams, stebėti darbuotojų įgytas ar trūkstamas kompetencijas, sudaryti darbuotojų vystymo planus bei juos sekti. Ši sritis integruota su Mokymo sritimi, kurioje tvarkoma darbuotojams planuojamų ar įvykusių mokymų informacija.

Modulyje aprašius įmonės kompetencijas ir jų reikalavimus, personalo skyriaus darbuotojams ar padalinių vadovams yra sudaroma galimybė atlikti tinkamumo analizę:
 • atlikti kompetencijų reikalavimų, keliamų konkrečioms pareigoms bei darbuotojų įgytų kompetencijų  analizę;
 • darbuotojams parinkti tinkamiausias pareigas, lyginant turimas kompetencijas ir pareigoms keliamus reikalavimus;
 • nustatyti, kokių kompetencijų darbuotojams trūksta, lyginant jų turimas kompetencijas ir užimamoms pareigoms keliamus reikalavimus;
 • atlikti kandidatų turimų kompetencijų ir vakansijoms keliamų reikalavimų analizę;
 • pagal pasirinktus ar pareigoms keliamus kompetencijų reikalavimus parinkti tinkamiauius darbuotojus ar kandidatus.

Taip pat siūlomame sprendime yra galimybė:
 • sudaryti darbuotojų karjeros kelius;
 • atlikti individualios veiklos, metinius ar 360 laipsnių vertinimus, į kuriuos pagal poreikį gali būti įtraukiami personalo skyriaus darbuotojai, padalinių vadovai ar ir patys vertinamieji;
 • vertinimų pasėkoje darbuotojams gali būti registruojamos įgytos kompetencijos, numatomi tikslai ateinančiam periodui, sudaromi mokymosi planai, registruojami anksčiau keltų tikslų vykdymo rezultatai.

Diegimo metu srities komponentai yra konfigūruojami pagal konkrečios įmonės kompetencijų struktūrą bei vykdomų veiklos vertinimų pobūdį.


Mokymai
Mokymų sritį siūlome siekiantiems palengvinti mokymo skyriaus darbą ar siekiantiems sistemoje tvarkyti darbuotojų mokymo poreikį, susiejant mokymo programas su kompetencijų modeliu, taip pat registruojant darbuotojų praeitus mokymus, įgytus sertifikatus ir kartu įgytas kompetencijas.

Modulyje yra sudaromi mokymo programų sąrašai, organizuojami vidiniai mokymai ar registruojami mokymai išorinėse įstaigose, registruojami darbuotojų pažymėjimai, įgyti sertifikatai ir jų galiojimo terminai (su galimybe juos pratęsti, pasibaigus jų galiojimo terminui); darbuotojams gali būti sudaromi mokymosi keliai. Mokymuose darbuotojai gali dalyvauti tiek mokymų klasėse, tiek nuotoliniu būdu. Siekiant patikrinti įgytas žinias, modulyje gali būti sudaromi ir vykdomi žinių patikrinimo testai, kurie gali būti atliekami nuotoliniu būdu ar mokymo klasėse.


Darbuotojo savitarna
Siūlomas sprendimas sudaro galimybę įmonės darbuotojams prisijungti į sistemą ir peržiūrėti savo asmeninę informaciją, suformuotus dokumentus (darbo sutartis, priedus, įsakymus, pareiginius nuostatus ir panašiai), veiklos vertinimų rezultatus, suplanuotus ar įvykusius mokymus, peržiūrėti darbo užmokesčio pažymas, atsiskaitymo lapelius ir kitas ataskaitas.
Diegimo metu kiekvienoje įmonėje yra suderinama, kuri asmens informacija bus rodoma darbuotojams, kurią informaciją jiems bus leidžiama pakeisti patiems ir kurias ataskaitas darbuotojai galės peržiūrėti. Pavyzdžiui, gali būti sudaroma galimybė darbuotojams patiems pasirinkti norimus mokymus, ar inicijuoti savo individualios veiklos vertinimą.

Vadovo savitarna
Siūlomame sprendime padalinių ir įmonės vadovams yra sudaroma galimybė peržiūrėti ir tvarkyti sau pavaldžių darbuotojų asmeninę bei įdarbinimo informaciją, inicijuoti ir vykdyti darbuotojų veiklos vertinimus, planuoti jų karjerą, mokymus, peržiūrėti ar tvarkyti pavaldžių darbuotojų dirbto laiko informaciją, peržiūrėti suvestines ar ataskaitas.
Vadovo savitarnoje vadovai gali matyti tik jiems pavaldžius darbuotojus.
Diegimo metu kiekvienoje įmonėje yra suderinama, kuri pavaldžių darbuotojų asmens informacija bus rodoma vadovams, kurią informaciją jiems bus leidžiama keisti ir kurias ataskaitas jie galės peržiūrėti.